Apel Zrzeszenia CERBUD

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych CERBUD wystąpiło z apelem w sprawie bezpieczeństwa branży producentów ceramicznych materiałów budowlanych.
 
 
Apel ten wskazuje trudną i zmierzającą w kierunku dramatycznej, sytuację z zaopatrywaniem się zakładów ceramicznych w węgiel. Wskazujemy w tym wystąpieniu na konieczność pilnego rozwiązania tego problemu, bowiem w sytuacji utrzymywania się oraz nasilania się obecnych trudności może to zagrozić nadchodzącemu sezonowi produkcyjnemu, a w skrajnym przypadku może nawet doprowadzić do zapaści w branży. Opierając się na danych oficjalnych związanych z krajowym wydobyciem węgla kamiennego oraz jego krajową konsumpcją można stwierdzić, że podnoszony problem nie powinien w ogóle wystąpić, a zatem powinny być narzędzia do jego sprawnego rozwiązania.
 
W naszym wystąpieniu podniesiony został także problem trudnej sytuacji małych zakładów ceramicznych, które są wyposażone w piece zasilane gazem ziemnym. Ich sytuacja po drastycznych wzrostach cen za gaz jest skrajnie krytyczna. Uchylanie się przez Państwo od wsparcia w takich przypadkach przedsiębiorców będących słabszą stroną stosunku kontraktowego uważamy za skrajnie niewłaściwe.
 
W przygotowanym apelu podnieśliśmy trzy postulaty:
- konieczność wprowadzenia czasowego ograniczenia eksportu polskiego węgla w celu zwiększenia jego dostępności dla krajowych odbiorców,
- konieczność czasowego przywrócenia możliwości stosowania załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U.2018.1890) do instalacji przemysłowych o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW,
- konieczność pilnego objęcia wsparciem ochronnym małych podmiotów gospodarczych opierających swoją główną działalność na gazie ziemnym.
 
Apel został przekazany do następujących instytucji oraz podmiotów:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwo Aktywów Państwowych,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
Przewodniczący najważniejszych klubów i kół parlamentarnych,
Zarządy dwóch największych spółek węglowych,
przedstawiciele wybranych władz samorządowych.

Kontakt

CERADBUD Sp.j.
ul. Mickiewicza 22
26-230 RADOSZYCE
woj. świętokrzyskie
tel.  +48 41 373 53 51
tel. kom. +48 601 470 180
e-mail: biuro@ceradbud.pl

Dystrybucja

Distribution

Lithuania, Latvia, Estonia


Ukraine